• 6721 Szeged, Szent István tér. 2. I/8.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

 

Az adatkezelőnek a neve: Lippai Ügyvédi Iroda

(Dr. Ridegné Dr. Hegyesi Szabina ügyvéd, Dr. Lippai Pál ügyvéd, Dr. Lippai Pál Gábor ügyvéd)

Elérhetősége: 6721 Szeged, Szent István tér 2., info@lippaipal.hu

Az adatkezelés célja: az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényben (2017: LXXVIII. tv.) előírt adatkezelési kötelezettség teljesítése, követeléskezelés, hatóságok felé adatszolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.

Érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, telefonszám, e-mailcím, TAJ, adóazonosító jel, személyi igazolvány száma, személyi szám, állampolgárság

Az ügyfél-adatokat az adatkezelő külföldre nem továbbítja.

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személy az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

–         az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

–         az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

–         az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

–         az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

–         az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

–         az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6721 Szeged, Szent István tér 2. címre vagy elektronikusan az info@lippaipal.hu címre lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.