Szolgáltatásaink

Társasházi ügyek

Kevesen gondolnak arra, hogy mindennapi lakhatásunknak komoly jogi vonatkozásai vannak. Különösen így van ez azoknak az esetében, akik emeletes házban laknak, vagy legalább olyan ingatlanban, ahol kettőnél több lakás van. Ha a lakástulajdonosok úgy döntenek, az ilyen ingatlanokban lehetőség van társasházzá alakulásra.

Vállaljuk társasházak alapítását, illetve a társasházi alapító okirat módosítását is. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy egy ingatlant már az épület felépítése előtt is társasházzá lehet alakítani, amennyiben jogerős építési engedély rendelkezésre áll. Ezzel megelőzhetőek a tulajdonosok közötti viták. (A gyakorlatban régebben inkább építőközösséget alakítottak a tulajdonosok, szabályozandó az építkezés alatt a jogviszonyt. Ekkor az építőközösség a kivitelezővel egy személyként állt szemben, nem pedig minden egyes leendő tulajdonos kötött külön kivitelezési szerződést. Sajnos ez a gyakorlat az utóbbi években visszaszorult.).

A társasház bejegyzése akkor történik meg, ha a végleges használatba vételi engedélyt ad ki az építési hatóság a felépült épületre, melyet a földhivatali térképen is fel kell tüntetni. Ekkor minden egyes lakás önálló helyrajzi számot kap.

Szolgáltatásainkat társasházi közös képviselőknek is ajánljuk, mivel jelenleg is kapcsolatban állunk egy olyan céggel, mely több ezer társasházi lakást kezel. Ebben a körben általában a közös költségek behajtását végezzük, mely az egész tulajdonosi közösség érdeke. De közreműködünk minden egyéb ügyben, mely jog szakértelmet igényel (pl.: bérleti szerződések, jelzálog bejegyzés).

Vállaljuk szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elkészítését is, melyet a jogszabály szerint kötelező megalkotni. Ebben a társasház szervezetét, szerveinek hatáskörét, feladatait, és a házirendet kell rögzíteni.

 

Öröklési ügyek

„Jó Hamlet, ezt az éjszínt dobd le már,
S a dán királyra vess nyájasb szemet.
Nehéz pillád ne süsd alá örökké,
Keresve mintegy a por közt atyádat.
Tudod, közös, hogy meghal, aki él,
S természet útján szebb valóra kél.”


A feni idézet Shakespeare: Hamlet című drámájából való, és jól megragadja azt, hogy a születés és a halál ősidőktől fogva ismétlődő események. Ezeknek az eseményeknek jogi, elsősorban öröklési jogi vonatkozásai is vannak, melyek intézése szintén irodánk egyik fő profilja.

Az ember hagyatéka halála pillanatában száll át a jogutódra (örökösre). Ennek jog szerinti deklarálása később történik meg, a közjegyző előtt folyó hagyatéki eljárásban.

Az öröklésnek van egy törvény által meghatározott folyamata, amelytől az örökhagyó még életében eltérhet, ha végrendeletet alkot. A végrendeletnek speciális szabályai vannak, ami miatt célszerű ügyvédhez fordulni.

A végrendelet lehet ingyenes, de az örökhagyó ellenértéket is kérhet érte, melynek legtipikusabb formája, hogy eltartást kér. Ekkor öröklési szerződésről beszélünk, melynek az a lényege, hogy az eltartás ellenértékét csak az örökhagyó halálakor szerzi meg az örökös.

Az eltartási szerződés nem öröklés, mégis itt kell szót ejteni róla:

Ha eltartási szerződést köt, akkor ugyanazt a tevékenységet kell kifejtenie, mint az öröklési szerződés esetében, nevezetesen az eltartónak az eltartottat el kell tartania, mindennel köteles ellátni, betegségben gyógykezeltetni, holta után eltemettetni. Az eltartási szerződés esetében azonban az eltartott vagyona már a szerződés megkötésekor átszáll az eltartóra.

 

Cégképviselet

A legtöbb ügyvéd vállal cégalapítást és módosítást is. A cégalapítás során az ügyvéd elkészíti a társasági szerződést vagy alapító okiratot, melyet elektronikus aláírásával ellátva elektronikus úton továbbít a Cégbíróságnak. Manapság az alapító okirat már törvényben rögzített minta szerint is elkészíthető, akár azt is gondolhatnánk, hogy az ügyvéd tevékenysége csak az alapító okirat hitelesítésére terjed ki.

A cégalapítás során azonban számos olyan kérdés merül fel, melyre csak egy széles körű jogi ismeretek birtokában levő személy tud választ adni. Ilyenek lehetnek a cégalapítással kapcsolatos adó-, TB-, munkajogi- kérdések, vagy például a tagok, vezető tisztségviselők felelőssége. Nálunk ezekre a kérdésekre is választ kap.

Vállaljuk cégek átalakulási ügyeit is, valamint cégek állandó képviseletét. Ez utóbbi általában olyan formában valósul meg, hogy a cég vagy havi átalánydíjas megbízást ad, vagy óradíjas keretmegbízást. A átalánydíjas megbízás keretében – tekintet nélkül a havi munka mennyiségére – ellátjuk cégek képviseletét bíróságok, hatóságok előtt, továbbá jogi tanácsadást és okiratszerkesztést végzünk részükre.

 

Ingatlan ügyek

Az ingatlanokat érintő ajándékozás és adásvételi szerződés esetén a földhivatali ügyintésnél kötelező a jogi képviselet. Nem csak kötelező, de célszerű is, ugyanis ezen okiratok – hiába tűnnek egyszerűnek -, mégis komoly jogi szakértelmet igényelnek. Az adásvételi szerződés hiányosságai nem egy esetben okoztak már akár életre szóló problémákat, nem egyszer úszott már el egy élet munkája, megtakarítása emiatt.

Az ügyvéd szakmai kötelessége, hogy a földhivatali adatbázis megtekintésével, vagy tulajdoni lap kiváltásával az ingatlan adatait még a szerződéskötés előtt ellenőrizze. A földhivatali tulajdoni lapot elektronikus úton is le tudjuk kérni, akár a szerződéskötés napján. Az ügyfelek adatait szükség esetén ellenőrizzük a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elektronikus rendszerén keresztül is, így az adásvételi szerződés, vagy az ajándékozási szerződés már biztonságosan elkészíthető.

 

Tartozások behajtása

A különböző követelések behajtására rendelkezésre álló törvényes eszközök közül a legmegfelelőbbet javasoljuk Önnek. A behajtás folyamata általában egy ügyvédi felszólító levéllel indul, amely sokszor elegendő ahhoz, hogy a kötelezett tartozását teljesítse.

Egyéni vállalkozók és természetes személyek ellen a tartozás további behajtására fizetési meghagyást, esetlegesen peres eljárást, majd végrehajtást kell indítani. A fizetési meghagyás egy egyszerűsített eljárás, amely rövid időn belül vagy végrehajtható határozattal zárul, vagy peres eljárásként folytatódik tovább. Amennyiben a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, úgy végrehajtási eljárást lehet indítani. A végrehajtás alapvetően a végrehajtó feladata, de a jogi képviselet ajánlott. A végrehajtónak hozzáférése van olyan adatbázisokhoz, amelyet ügyvéd vagy természetes személy megtekinteni nem tud. (Pl. országos ingatlan-nyilvántartás, gépjármű-nyilvántartás, APEH-NAV adatbázis).

Cégek esetében az eredménytelen ügyvédi felszólítás után felszámolási eljárás megindítását javasoljuk ügyfeleinknek. A felszámolási eljárást azért preferáljuk a végrehajtási eljárással szemben, mert a felszámolási eljárás során viszonylag rövid időn belül kiderül, hogy a cég egyáltalán képes-e teljesíteni kötelezettségét. Amennyiben a Bíróság az adós cég felszámolását elrendeli, természetesen előfordulhat, hogy a tartozás nem térül meg. A végrehajtási eljárás során azonban ez sokszor csak évek múltán derül ki, miután az ügyfél komoly összegeket fordított a fizetési meghagyásos-, peres-, végrehajtási eljárásra. Sajnos a felszámolás manapság rendkívül gyakori a gazdasági életben tapasztalható körbe tartozások miatt. Felszámolást természetesen jogerős bírósági határozat birtokában is lehet indítani.

Természetesen a fentieken kívül bármilyen polgári peres ügyben vállaljuk a jogi képviseletet, legyen az kártérítés, szavatossági igény, személyiségi jogi per, stb.

 

Non-profit szervezetek

Vállaljuk egyesületek és alapítványok létrehozását, azok módosítását is.

Az egyesület jellemzően magánszemélyek szövetsége valamilyen cél érdekében. Az egyesület alapszabálya szerint működik, mint jogi személy, tagjainak felelőssége csak a tagdíj fizetésére terjed ki.

Az alapítvány meghatározott célra rendelt vagyon. Az alapító az alapítványt az alapító okirat elfogadásával hozza létre.

Mindkét szervezet a bírósági bejegyzéssel jön létre. Lehetőség van közhasznú-, illetve kiemelten közhasznú fokozat megszerzésére, mely jelentős adókedvezmények és támogatások elérést teszi lehetővé.

 

Házassági bontóper, köznapi nevén válóper

Amellett, hogy a válóper során a bíróság előtt képviseljük ügyfeleinket, azt is vállaljuk, hogy a per megindítása előtt az ellenféllel egyeztetést folytassunk. Ennek több esetben az lett az eredménye, hogy sikerült elkerülni a válást, helyreállt a házassági életközösség. Nem kell hangsúlyozni, hogy ez milyen előnyt jelent a gyermekeknek! Amennyiben ilyen ideális eredményt nem sikerül elérni, úgy az egyeztetés eredménye legalább az lehet, hogy a válóperben minden kérdést megegyezéssel sikerül rendezni. Túl azon, hogy ez milyen költség megtakarítást jelent az ügyfeleknek, a jövőre nézve megalapozza a jó viszonyt a volt házasfelek között.

A házasság felbontása nélkül is meg lehet szüntetni a törvény erejénél fogva keletkező házassági vagyonközösséget. Házasság megkötésekor továbbá a házasfelek szerződésben eltérhetnek a törvény által vélelmezett 50 – 50 %-os szerzési aránytól. Az ilyen szerződéseket házassági vagyonjogi szerződésnek nevezzük, mely csak közokirati formában vagy jogi képviselő ellenjegyzésével érvényes.

 

Egyéb ügyek a teljesség igénye nélkül

Kártérítési ügyek közlekedési balesetek esetén. Fontos tudni, hogy ilyenkor a károsult a balesetet okozó gépjármű biztosítójával áll szemben, mivel a kártérítést a kötelező gépjármű felelősség biztosítás alapján a biztosító köteles megfizetni. Hasonló a helyzet olyan kártérítési ügyekben, ahol egyéb felelősség biztosítás alapján áll helyt a biztosító, pl. lakásbiztosítás alapján kutyatámadás esetén.

Vállaljuk munkaügyi eljárások során akár a munkáltató, akár a munkavállaló képviseletét. A munkaügyi eljárásoknál javasolt a per megindítása előtt az egyeztetés. A munkaügyi perekben ugyanis gyakran több havi jövedelem a perérték, ezért mindkét fél sokat kockáztat a pereskedéssel.

Jelzálog bejegyzés javasolható abban az esetben, ha egy kölcsön (hitel) biztosítékaként az adós ingatlant tud felajánlani. A jelzálog a hitelezőnek elsőbbségi jogot is jelent a végrehajtás során. Nem csak hitel, hanem adósság esetén is alkalmazható a jelzálog. Társasház jelzálogot jegyeztethet be a közös költség tartozás erejéig a tulajdonos ingatlanára.

Védjegy bejegyzése során is ügyfeleink rendelkezésére állunk. A védjegy valamely áru, szolgáltatás jelzésére alkalmas szó, ábra. Ha a védjegyet a nemzeti- és nemzetközi adatbázisokba a hatóság bejegyzi, a védjegy jogosulton kívül mindenki más tartózkodni köteles a védjegy használatától. Európai Uniós- és Unión kívüli országokba is vállaljuk a védjegy bejegyzését.

Közreműködünk állampolgárság megszerzésére irányuló eljárásban. Ez – ha nem kedvezményes honosításról van szó – egy meglehetősen hosszadalmas és bonyolult eljárás. Megfelelő vízum birtokában kell beutazni az országba, és már a vízum megszerzéséhez több feltételt teljesíteni kell. Hosszabb belföldi tartózkodáshoz tartózkodási-, majd később letelepedési engedélyt kell kérni. Ezekhez igazolni kell a lakhatást, megélhetést, egészségbiztosítást. Az állampolgárság csak hosszú jogszerű belföldi tartózkodás után kérelmezhető. Állampolgárság nélkül is igénybe vehető azonban a belföldi egészség biztosítás, amennyiben érvényes TB jogviszony fennáll.